Møtet 6. februar 2013

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
06.02.2013
Abstract:

"Innvandring og språk" - Unni Jakobsen, forfatter

Content:

Velkommen

 • President Anne Torsvik ønsket velkommen

Fremmøte: 29 medlemmer pluss to gjester.

Merkedager

 • Haakon (Eriksen Haraldsrud)
 • Agnes Beate (Steen Fosse)
 • Harald (Olafssøn)

Gjester

 • Unni Jakobsen (foredragshoder)
 • Shima Abdolrahman

Klubbsaker

 • President Anne (Torsvik) ba om at man utsatte behandlingen av ekstrabevilgning på kr. 24.000,- til ’Young Friends’ (vedtatt)
 • Det blir besøk i Høyesterett 27. Februar. De som vil være med på bespisningen må melde fra snarest
 • Påtroppende president Eivald (Røren) ba om rapport på en side om erfaringene fra komitéformennene (og –kvinnenene). Frist 16. Februar.

Lystennerinnlegg - "Om Samhandlingsreformen og Palliativ omsorg.." - Morten (Bjerkan)

Tigris - ingen

Foredraget - "Innvandring og språk" - Unni Jakobsen, Forfatter, pedagog og lærer.

 • Foredragsholderen Unni Jacobsen ble introdusert av Eivind (Bordewick)
 • Unni Jacobsen har Mastergrad i Helsepolitikk og hovedfag i pedagogikk, og hun har også logopedutdanning, alt fra Universitetet i Oslo
 • Hun har utgitt to bøker om kveldens tema
 • Foredraget dreiet seg om tospråklighet blant innvandrerbarn i Osloskolene, enkelte ganger om trespråklighet
 • De første 12 år i oppveksten er avgjørende for innlæring av språk, da lærer man å mestre språket spontant
 • Etter 12 år må man bevisst bruke kognitive strategier for å tilegne seg fremmedspråk, det tar både lang tid og koster store anstrengelser
 • De sosiale forhold i innvandrerfamilier er ofte en hindring for innlæringen av norsk
 • Religion, etniske og kulturelle forhold stiller innvandrerne fremmed og delvis fiendtlig overfor det norske samfunnet
 • Innvandrere kommer gjerne fra kulturer der fellesskapet og det kollektive raker høyt over våre forestillinger om det individuelle ansvar
 • Særlig mødrene bor hjemme og vil gjerne også beholde barna der
 • Svært mange innvandrerbarn kommer ikke i barnehage
 • Førti prosent av elevene i Osloskolen har ikke norsk som morsmål
 • Det hender at innvandrerbarn kommer på skolen uten å kunne norsk
 • Som nordmenn er slike barn funksjonelle analfabeter og må lære seg norsk etter kognitive strategier, hvilket er meget vanskeligere
 • Innlæring av språk er også en viktig del av oppøvingen av sosiale ferdigheter
 • Men innvandrerbarn bor ofte i etniske nabolag der de snakker foreldrenes morsmål, og mister således både den spontane innlæring av norsk og sosialiseringen inn i norsk samfunnsliv
 • Man burde ta en mer aktiv innlæringsstrategi til disse problemene å forklare barna det vi tar som selvsagt: norske verdier, samkvemformer og kristen etikk.
 • Spørmålsrunden
  • Anne-Marie (Hadenius)
  • Per Gustav (Lindeberg)
  • Shima Abdolrahman
##################################################### #####################################################