Møtet 10. juni 2015

Author:
Nils (E. Grøholdt)
Published on:
10.06.2015
Abstract:

"Dagens utfordringer til Offentlighetsloven." - Nils E. Øy, tidligere generalsekretær for Norsk Redaktørforening

Content:

Generelt

 • Fremmøte: 27 medlemmer
 • Gjester: Foredragsholder
 • Merkedager: Martin Møllhausen

Lystennerinnlegg - "Om støtte.." - Arne Olav (Brundtland)

 • Arne Olav Brundtland fortalte om perioden før og etter sitt hjerneslag. Han gikk fra å være aktiv hjelper, bl.a.for sin kone, til å trenge hjelp selv. Etter at han kom tilbake til klubben opplevde han mye støtte og hjelp i klubben. Nå ser han støtten som en meget positiv side ved klubben, og han tente et lys for denne holdningen.

Klubbsaker

 • Assistanse fra klubbmedlemmer til Søraas Bok ved spesielle anledninger gir penger til klubben. Nå er behovet før sommerferien dekket av frivillige medlemmer.
 • Presidenten minnet om sommeravslutning 17. 6. Hos Eva.
 • Håndboken er nå ferdig revidert av Tor Petter, og ligger på nett.
 • Klubbens medlemmer er invitert til Rotaract grillfest på Huk 21. August kl. 17:00.

Foredrag - "Dagens utfordringer til Offentlighetsloven." - Nils E. Øy, tidligere generalsekretær for Norsk Redaktørforening

 • Offentlighetsloven (Ol) ble vedtatt av Stortinget i 1970, og gir almenheten rett til innsyn i alle offentlige dokumenter. Det kan gis rettslig unntak fra Ol for spesielt sensitive dokumenter, for eksempel vedrørende nasjonal sikkerhet, personvern og tilsvarende.
 • Et tilsvarende offentlighetsprinsipp har de fleste vestlige land. Sverige har hatt en slik lov fra 1776.
 • I 2005 ble Ol revidert, og innsynsretten forsterket og utvidet til også å gjelde offentlige dokumenter på nett. Dokumentene kan inndeles i 3 hovedgrupper:
  • 1. Dokumenter man kan få full adgang til
  • 2. Dokumenter som er godkjent hemmeligstemplet
  • 3. Dokumenter det kan gjøres unntak fra Ol for.
 • I det offentlige er det en tendens til at stadig flere saker/dokumenter søkes lagt i gruppe 3. Det er mange muligheter for å trenere/hindre innsyn i saker under bearbeidelse, og politikere prøver å revidere loven slik at innsyn i saker som er under utredning blir vanskeligere. Taushetsbestemmelser er vanskelige i forhold til loven.
 • Spørsmål og kommentarer
  • NØ var enig i at Ol kan være uklar, og at det løpende vil være behov for situasjonsbestemte definisjoner og revisjoner. Ol kan også pga. den almene tilgjengelighet gjøre at ikke all informasjon fremkommer.
  • NØ var enig i at det kan være begrensende for utredningsarbeide at i prinsippet all offentlig dokumentasjon skal være tilgjengelig, også i en utredningsfase.

Neste møte

 • Sommeravslutning hos Eva 17.06.15 kl. 17:00.

##################################################### #####################################################