Møtet 26. mai 2010

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
26.05.2010
Abstract:

Innkommende president Kirsten (Bugge Thorkildsen) orienterte om kommende rotaryår

Content:

Møteåpnig

 • President Tor Petter (Gulbrandsen) ønsket velkommen og forsikret oss at han hadde kommet igjennom sitt cruise siste uke uten magesjau.
 • Eivald (Røren) var hjemme igjen og takket hjerteligst for de fine blomstene fra klubben.

Gjester

 • Morten Bjerkan, Lørenskog RK
 • Per Strømsø
 • Ben D

Merkedager

 • Nicolai (Zwetnow) 28.05

Medlemmer tilstede: 22

Lysetenner:

 • Ola (Lundgård) leste for tiden Anthony Beevor's siste bok, om D-dagen - landgangen i Normandie 6. juni 1944 - og det videre allierte felttoget, som i denne boken ender med frigjøringen av Paris. Boken er en prøvelse å lese, selv i dag, med sine mange detaljerte og høyst realistiske skildringer av kamper og slag, med mange døde. 
 • Man snakket også etter andre verdenskrig, som etter den første, om at dette var krigen som skulle ta ende på alle kriger. Men vi har opplevde kriger i Europa etter 1945.
 • En ny begynnelse fikk vi med Kull- og Stålunionen bl.a. mellom Frankrike og Tyskland, takket være Adenauer og Schuman.
 • Siden har EU vokst seg så stor og sterk at det i dag er utenkelig med flere kriger i vår verdensdel.
 • Jeg tenner lyset for EU's fredsbevarende virksomhet.

Tigris

 • Finn(Bjerke) hadde sin siste arbeidsdag 11. Mai. Han besøkte barndomstraktene på Dokka før og under 17. Mai der man spilte marsjer i "guttemusikken" tre dager til ende. Siden har han sett engler i fantastiske Istanbul.
 • Anne (Torsvik) minnet oss atter om Polio Plus og sin artikkel annet sted på denne hjemmesiden om Kick Polio out of Africa. Alle som vil signere denne fotballen kan gå inn på Internett. Anvisningene finnes i Annes artikkel.
 • Tor Petter minnet de som gjerne ville gå på rotarymøter i juli at de kunne oppsøke klubber som holdt det gående om sommeren. Selv hadde han fine opplevelser i Bærum RK.

 

Foredraget - "Mål, utfordringer, forventinger og planer til Rotaryåret 2010/2011"

 • Påtoppende president Kirsten innledet sine planer for kommende rotaryår med å presentere seg selv, 49 år gammel og meget yrkesaktiv i markedsføring (bl.a. som styremedlem i Markedsføringsforeningen i Oslo).
 • Ledetråder for Kirstens år som rotarypresident er Vesentlighet - være gode på det vi gjør, være oppmerksom på nye muligheter, utvikle ukjente utfordringer, øke mangfoldet i klubben, være merdarrangør for et intercitymøte, opprettholde internasjonale prosjekter og tilknytninger.
 • Hun ville arbeide for mangfold, bedre omdømme og synliggjøring i lokalsamfunnet.
 • Skøyen RK's mål og planer for det neste rotaryår er bl.a.:
  • ivareta det gode miljøet, integrere nye medlemmer,
  • øke antall medlemmer og mangfold,
  • sikre gode foredragsholdere,
  • videreføre 3-års lederskapsplanen,
  • starte arbeidet med vårt 25-års jubileum,
  • gjennomføre og evaluere Young Friends II,
  • støtte Polio Plus,
  • finne et lokalt prosjekt,
  • holde et intercitymøte i samarbeide med Akersborg Rotary 23. Oktober.
 • Påtroppende president ville gjerne gi en blomst til programkomiteen som allerede hadde høstens program klart.
 • Det nye styret ble så presentert: Kirsten (Bugge Thorkildsen) (president), Haakon (Haraldsrud Eriksen) innkommende president, Tor Petter (Gulbrandsen) immediate past president og kasserer, Anne (Torsvik) sekretær, Lise (Høst) visesekretær, Harry (Rødner) styremedlem.
 • Hun minnet oss deretter om distriktsguvernøren og RI presidentens målsetninger og visdomsord, så som utrydd polio, øk medlemsmassen, sikring av rent vann, bøte på verdens sult og dårlige helse, bekjempe analfabetismen, større innsats i fredsarbeidet.

Debatten

 • Bjørn (Søsveen) saknet en diskusjon om å dimensjonere våre prosjekter,
 • Bjørn savnet også informasjon om planene med å endre navnet til Frogner-Skøyen RK.
 • Tor Petter repliserte at man hadde engasjert distriktsguvernøren for et nytt framstøt, men han trodde Zürich fortsatt holdt på sine nye retningslinjer med kravet om at "Oslo" måtte med i det nye navnet,
 • Arne (Corneliussen) mente klubben burde speile vår etniske mangfoldighet i større grad.
 • Ola minnet om at mangfold hadde vært diskutert tidligere og at man ikke kunne spore noen motvilje mot å ta inn innvandrere som medlem, dersom de imøtekom kravene til medlemskap.
 • Hilde Sofie hadde arbeidet i en distriktskomité om mangfold i Rotary. Hun kunne fortelle at det var forskjellige holdninger til dette spørsmålet, og at innvandrere ikke var velkomne overalt
 • Brit mente vi måtte fokuser på rekruttering.
 • Kirsten repliserte at vi er 55 medlemmer - så vi behøver ikke være desperate ennå.
 • Petter mente vi måtte passe oss for at klubben ikke blir for stor.
 • Finn mente vi burde opprettholde kontakt med Rotaract der vi ville finne mange fine kandidater for medlemskap i Rotary.

(Svennik)

 

##################################################### #####################################################