Møtet 2. mars 2011

Author:
Per Erik (Strømsø)
Published on:
02.03.2011
Abstract:

"Norges reelle forsvarsevne i dag" - Åge Hamang, generalsekretær i Norges Forsvarsforening

Content:

Møteåpning:

 • President Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket alle hjertelig velkommen

Rotarysaker:

 • 9 stk er påmeldt til teater hos Svein Erik (Brodal) den 3 April - det er plass til mange flere, og tilbudet anbefales
 • Styret anbefaler at vårt bidrag til End Polio Now i år økes med kr 10.000,- utover de kr 10.000,- vi vanligvis bidrar med hvert år. Vedtatt med akklamasjon
 • Vi har mottatt spesiell invitasjon til Nordberg Rotary's møte 14 Mars. Professor Jørgen Randers vil snakke om å brøyte løype i miljøkampen. Nordberg Rotary møtes i Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66 rett ved Tåsen stasjon. De har god plass, og håper at riktig mange vil komme.

Antall medlemmer: 23

Gjester:

 • Foredragsholder Åge Hamang
 • Terje Johannesen
 • Muhamed Begin, som representerte Rotary klubben i Prizen, Kosovo, og hans sønn. De var her bl.a. ifm samarbeid om Young Friends prosjektet. Vimpler ble utvekslet

Lysetenner: Svein Erik Brodal, som snakket om ord og om språket vårt.

 • Åpnet med lesing av dikt av Tor Jonsson
 • Snakket om ordets og språkets betydning, og hvor mye språk- og ordfeil som forefinnes i aviser og andre media. Hvor er korrekturleserne?
 • Bekymret over utviklingen i norsk språk, med innslag av sms-koder og forkortelser
 • Vi må ta vare på bredden i det norske språket
 • Vil tenne et lys for riksmålet....og nynorsken........og alle de elleville dialektene våre

Tigris:

 • John (Bennett) påpekte at mange trolig ikke kunne være tilstede under avstemningen om navn den 30 mars. Han ønsket derfor at styret skulle vurdere
  • Mulighet for bruk av skriftlig fullmakt, eller
  • Avstemning per email og post
 • Styret kommer tilbake på dette

Introduksjon av foredragsholder:

 • Finn (Bjerke) introduserte foredragsholder Åge Hamang fra Norsk Forsvarforening. Han besøker oss for annen gang! Åge er utdannet jagerflyver, og har en lang karriere i Forsvaret. Han er utdannet ved Luftkrigsskolen og en har hatt en rekke ansvarsområder i Forsvaret gjennom årene. Som Generalmajor var han bl.a . ansvarlig Øverstkommanderende for Nord-Norge.

Foredraget: "Norges reelle forsvarsevne i dag" - Åge Hamang, generalsekretær i Norges Forsvarsforening.

 • Historisk har vår forsvarsevne variert betydelig, fra vikingtiden og frem til i dag.
 • I dag er den kalde krigen over
 • Det sikkerhetspolitiske bakteppe:
  • Russisk forsvarevne er på vei opp, med en sterk og innflytelsesrik rustningsindustri
  • Russland øker forsvarsbudsjettet i år med nær 30 %
  • Nye stormakter melder seg på arenaen: Kina, India, Brasil, Indonesia
  • Historisk: Ufred når maktbalanser forskyves til nye mønstre
  • Fremtiden er vanskelig å forutse, også på det sikkerhetspolitiske området - ref hva som nå skjer i midt-østen
  • Nordområdet er strategisk mere viktig, med nær en ¼ av våre naturressurser, og smeltende is som åpner nye handelsveier
 • Status for Forsvaret, ut fra Langtidsmelding og Statsbudsjett:
  • Vekst på 1,5 mia kr i 2011 - men: justert for inflatorisk kostnadsvekst sitter man igjen med en økning på 75 mill kr
  • Det er en realitet at det øves mye mindre, for å spare
  • Penger overføres fra vedlikehold til drift
  • Det er for lite midler ift den forsvarsstruktur som er fastlagt av Stortinget
  • Dog: Betydelige investeringer i jagerfly, MTB'er, fregatter
 • Per forsvarsgren:
  • Hæren: Har i dag 3 bataljonstridsgrupper, hvorav en er nesten kontinuerlig ute. For å ha en enhet ute kreves iflg NATO 4 enheter hjemme for å sikre rullering og kompetansebygging
  • Sjøforsvaret: Positivt med fregatter og MTB'er, men mangler busjetter til drift. Usikkerhet om fornyelse av u-båter - bør gjennomføres da disse er det mest effektive "stealth" våpen til sjøs
  • Luftforsvaret: En begrenset økning ift nye transportfly og helikoptre
  • Heimevernet: Økte 5 mill i budsjett - altfor lite trening
 • Riksrevisjonen uttaler at Forsvaret ikke er i stand til å fylle sitt oppdrag, spesielt er det underdekning på kompetent personell. Eksempel: Mange flyvere er ikke kampklare pga manglende trening
 • Verneplikten: Vil og bør videreføres, selv om 12 måneders førstegangstjeneste består av 9 måneder opplæring og 3 måneder reell beredskap. Sikrer dog en forankring i befolkningen, og et rekrutteringsgrunnlag for talenter til Forsvaret.
 • Forsvaret's budsjett utgjorde 16 % av statsbudsjettet i 1960, men er i dag kun 3,7 %
 • Det er gjennomført meningsmålinger som viser bred støtte til Forsvaret i befolkningen
  • 90 % ønsker et forsvar
  • 50 % Mener at Forsvaret tilføres for lite ressursser
 • Forsvarsforeningen har initiert et program for å hedre de som er ute på farlige og krevende oppdrag for landet vårt
 • Konklusjon
  • Det skjer mye positivt på materiellsiden
  • Vi har i dag et innsatsforsvar, ikke et mobiliseringsforsvar
  • Svakheten er manglende kompetanse og personalressurser ift dagens fosvarsstruktur. Det blir avgjørende med økte muligheter til kompetanseheving
  • Det er en utfordring at det er de yngre årsklasser som er minst positive til Forsvaret

Spørsmål:

 • John (Bennett) - har hørt på taler av Forsvarssjefen og Departementsråd, og undrer over
  • Sentralisering til en (sårbar) flybase i Bodø
   • Svar: Er en mer kosteffektiv løsning, og flyene kan enkelt spres på flere flyplasser ved krise
  • Valget av de dyre F35 fremfor JAS
   • Svar: Overbevist om at F35 både blir billigere og mye bedre enn en svensk JAS løsning, eller Eurofighter. F35 er også mye sikrere og bedre i kamp, 4 ganger så høy overlevelsesrate
  • Sårbarhet ift elektronikk og data
   • Svar: Ja, en sårbarhet som vi er oppmerksom på
 • Terje (Johannesen):
  • Når kan vi nå dit hen at diskusjonen ikke handler om budsjettposter, men om vår strategiske posisjon mellom tre supermakter, og de utfordringer dette gir oss 
   • Svar: Ja - vi trenger en forsvardebatt som folk forstår
 • Gunhild (Berdal Wullstein): 
  • Har hatt en sønn som tjenestegjorde i flyvåpenet, fikk masse opplæring. Men får nå ikke repetisjonsøveøser fordi kunnskapen allerede er utdatert. Hva betyr dette for verneplikten
   • Svar: Tradisjonell verneplikt er på mange måter utgått på dato, og det vil bli flere vervede. Men prinsippet med verneplikt beholdes inntil videre, gir tilgang til kompetanse på andre områder
  • Legges det ikke lenger vekt på biologisk krigføring?
   • Svar: Forskning viser at naturlige mutasjoner (eks Svineinfluensa) på mange måter utgjør en større trussel

 

##################################################### #####################################################