Et spesielt år i Skøyen Rotary Klubb

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
29.10.2011
Abstract:

Distriktets første kvinnelige president og klubbens første distriktsguvernør. Det var det spesielle med Rotary-året 1998-1999.

Content:

President Siri Fossum og guvernør Johan L'orange var et godt team og preget både Skøyen Rotary Klubb og Distrikt 2310 på en positiv måte dette året!

Guvernøren er pålagt å sende ut månedsbrev. Den gang ble brevene, fire A4-sider på glanset papir, trykket og sendt til alle medlemmer i distriktet. Det var 2.900 eksemplarer fordelt i store konvolutter til 60 klubber. "Månedsnytt fra Guvernøren" 1998/99 hadde et budsjett på 55.000 kroner. En liten dugnadsgjeng i klubben sto produksjonen: Harald Andersen, Trygve G. Lindeberg, Øistein Bertheau, Per Arild Mørk og Eva Fosse som var redaktør.

Guvernør Johan hadde også to andre SRK-medlemmer i sin stab. Eivind Bordewick var distriktsekretær, og hadde bl.a. ansvar for distriktets fremmøtestatistikk som ble trykket på siste side av månedsnytt. Jomar Kuvås var distriktskasserer, med ansvar for økonomi og regnskap.

Redaksjonens arbeid
Guvernøren var med på det første møtet i redaksjonen, våren 1997. Etter flere forberedende møter, laget vi et prøvenummer i april 1998. Og etter sommerferien var vi i gang: Det første Månedsnytt fra guvernøren kom i august 1998. Deretter fulgte en utgave hver måned til og med juni 1999, i alt 10 Månedsnytt fra guvernør Johan.

Trygve og Øystein var mest aktive i forberedelsene. Trygve ordnet layout. Guvernørens spalte var fast, øverst på siste side, hvor vi også trykket fremmøte-statistikk og en oversikt med administrasjonen for Distrikt 2310. Trygve bidro også med illustrasjoner og vignetter til faste spalter: Redaktørens hjørne, Klubbnytt, Nytt fra Rotary Norge, Nytt fra Distrikt 2310, Nytt fra Rotary International og Yrkesetikk, en spalte som Henri Werring fra Holmlia RK bidro til. Øystein tok seg av historikk. Hans sak "Fra gamle dager" i september-utgaven beskrev utviklingen av Rotary-hjulet.

Reportasjer
I en serie ble samtlige klubber presentert. Distriktet var delt i ni grupper med klubber som samarbeidet. På Distriktskonferansen i april 1998, hvor alle innkommende presidenter var tilstede, fikk vi tatt gruppebilde  av presidentene i hver gruppe. Fotografiene dannet grunnlaget for disse reportasjene.

SRK var med i Gruppe 2, Oslo-klubbene i nord og vest, med Siri som leder. Jeg siterer Siri: Skøyen er en relativt oversiktlig middags-klubb med en uhøytidelig tone som gjør at medlemmene føler seg hjemme. Jeg er opptatt av at det ikke skal være for mange aktiviteter. Medlemmene må ikke bli overbelastet. Vi må huske på at det dreier seg om en frivillig innsats av mennesker som er i et presset og aktivt yrkesliv, påpeker Siri.

De andre gruppene var: Klubbene i Oslo sentrum (1), Oslo-kubbene i syd og øst (3), Klubbene i Groruddalen (4), De åtte klubbene i Bærum (5), Klubbene i Asker, Hurum og Røyken (6), Klubbene i Drammen og Lier (7), Klubbene i Buskerud vest (8) og Klubbene på Ringerike og i Hallingdal (9).

Ungdomsarbeid i Rotary-regi, reportasjer om distriktskonferansen i september 1998, oppfølgingsmøtet av PETS og distriktssamlingen i april, omtaler av Shalom Salam-prosjektet, informasjon om Norsk Rotary Forum (Norfo), minehund-prosjektet og RYLA-seminaret var noen av sakene som Månedsnytt fra Guvernøren hadde på trykk.

Dugnad
Per Arild, Harald og Eva var dugnadsgjengen som sto på for å få trykket og distribuert denne viktige trykksaken. Med stoffet på diskett møtte Eva opp på Per Arilds trykkeri, Arne S. Mørk Trykkeri A/S. Her var hans medarbeider Arne Arnesen i Lino Sats og Trykk, en tålmodig ekspert som ordnet stoffet inn i Trygves lay-out for fire sider.   

Et par dager senere, når utgaven var ferdig trykket, møttes dugnadsgjengen på trykkeriet etter kontortid. Riktig antall eksemplarer skulle puttes i 60 konvolutter. Harald hadde ordnet med de dataførte adresselappene som ble klistret på konvoluttene.

Det var viktig å ha et holdbart budsjett. Med subsidiert trykking og sponsede konvolutter fra Per Arild, kostet hver utgave 5.500 kroner, hvorav 2.200 kroner gikk til porto. En strek i regningen var det at portoutgiftene økte fra 1. januar 1999. Seks av ti utsendelser ble rammet. Vi sparte inn økningen til porto ved å levere forsendelsene direkte til fem klubber på deres møtesteder i Oslo sentrum. Per Arild sørget for at konvoluttene ble levert til posthuset, og tok også med seg pakkene til de fem Oslo-klubbene.

Til slutt sakser jeg fra Guvernørens spalte i juni-utgaven: Takk for all støtte og innsats. Det har vært mange utfordringer, gleder og til tider mye arbeid. Denne tid i Rotarys tjeneste har gitt meg mye - mye mer enn jeg hadde drømt om, skrev guvernør Johan.

Eva (Fosse)

##################################################### #####################################################