Her er ROTARY INTERNATIONAL - Hvor er du?

Rotary er et lokalt og internasjonalt nettverk med spennende muligheter for aktive yrkesutøvere, ledere og ressurspersoner som ønsker å utvikle sin yrkesmessige kompetanse og bruke sine ressurser lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Rotary består av engasjerte og motiverte menn og kvinner, som har høy etisk standard som mål. Rotary er en unik verdensomspennende organisasjon som gir mulighet for en menneskelig og faglig utvikling på tvers av faggrenser og nivåer.

Motto:

Service above self – Å gagne andre

DETTE ER ROTARY  

Rotary er en verdensomspennende organisasjon av ledere og ressurspersoner. Rotary ble startet i Chicago i 1905 av en ung advokat, Paul Harris. Rotary er for ledende menn og kvinner i private og offentlige virksomhet, som på tvers av faggrenser ønsker å lære sine medmennesker å kjenne, skape nettverk, utnytte hverandres erfaringer og bruke dem til å gagne andre.

Rotary er for mennesker som vil utføre verdifullt arbeid sammen med andre – for lokalsamfunnet og internasjonalt.

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som en forutsetning for all god virksomhet.

Rotary oppmuntrer den enkelte rotarianer til:

 • Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.
 • Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for andres innsats og arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet.
 • Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.
 • Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre.

PROSJEKTER

Hvert år velger Rotary International en ny president som legger frem sine visjoner for det kommende år. Disse kommer til uttrykk i globale tema, som det enkelte land og den enkelte klubb tilpasser lokale forhold.

Innsatsområdene kan for eksempel være:

 • å sikre rent drikkevann
 • at alle får mulighet til å lære å lese og skrive
 • å sikre et bedre helsevesen
 • etc...

Klubbene eller distriktene engasjerer seg i lokale, nasjonale eller internasjonale samfunnsoppgaver.

Ett av Roatrys store prosjekter siden 1983 har vært utryddelse av sykdommen polio på verdensplan. Rotary fortsetter arbeidet inntil verden blir erklært poliofri.

I forbindelse med utryddelsen av polio bidro rotarianere, deres familier og venner med vaksinasjon av ca. 150 millioner barn på èn eneste dag.

Rotary Internasjonal har et fond, The Rotary Foundation, som årlig utbetaler flere hundre millioner kroner til utdannelse og humanitære formål. Disse formål omsettes i prosjekter over hele verden, iverksatt av klubber enkeltvis eller i fellesskap.

UNGDOMSARBEID

Rotary har flere internasjonale ungdomsutvekslingsprogram, som årlig involverer mange rotarianere og tusenvis av unge over hele verden.

Hvert år reiser unge mellom 16 og 18 år til andre land og opplever en annen kultur. De bor privat hos familie og fortsetter skolegangen. På samme måte er norske familier vertskap for utenlandske studenter.

Videre får yngre yrkesutøvere muligheten til å utvide horisonten og knytte internasjonale kontakter ved en 4 ukers utvekslingstur til Canada, Brasil, Australia eller andre steder i verden. Tilsvarende er rotaryklubbene i Norge vertskap for unge, yrkesaktive mennesker som besøker norske bedrifter og lærer om Norge og norsk kultur.

Disse utvekslingene gir mulighet å knytte kontakter, bygge nettverk og utvikle vennskap over grensene.

DEN LOKALE ROTARY KLUBB

Den lokale Rotary klubb er ryggraden i Rotary Internationals verdensomspennende virksomhet.

Klubben organiserer seg på en måte som gir mulighet for dynamikk og personlig ansvar.

Oppgavene i klubben går på omgang – roterer – og alle medlemmene bidrar i klubbens arbeid og til møtenes innhold.  Medlemmene møtes hver uke, de for utviklet sitt profesjonelle nettverk, får og gir kunnskap, og bygger vennskap på tvers av alle grenser.

Klubbene har ukentlige møter av en times varighet, og det kan innpasses i familieliv, yrkesliv og fritid. Noen klubber har møter midt på dagen (lunsjmøter), mens de fleste klubbene i Norge møtes om kvelden.

KLUBBENS LIV

Møtene i klubben er avvekslende og allsidige med interessante foredrag, bedriftsbesøk eller tema som omhandler det lokale og det internasjonale samfunn.

Klubbens egne medlemmer deltar med innlegg av forskjellig slag på klubbmøtene, yrkesorienteringer, og særlig viktig er planlegging av klubbens deltakelse i ulike prosjekter.

I tillegg deltar rotarianere i komitéarbeid og andre aktiviteter som er nødvendige for å gjøre klubben til en spennende møteplass. Ledsagere er velkomne gjester i klubben, og rotarianere kan møte i klubber over hele verden. Det gir helt spesielle muligheter for nettverksbygging.

Klubbmedlemmene betaler kontingent som brukes til drift av klubben, og til Rotarys prosjektarbeid i Norge og internasjonalt.

Fakta om ROTARY INTERNATIONAL

Rotary International består i dag av:

 • Mer enn 1.2 mill medlemmer
 • Mer enn 32.000 klubber
 • Ca. 530 distrikter i hele verden
 • Klubber i over 200 land og geografiske områder

Rotary International har hovedkontor i Evanston, USA. Flere opplysninger finner du på: www.rotary.org

Det er 7 regionkontorer verden over, og servicesenteret for Europa ligger i Zürich.

Rotary i Norge består av:

 • Ca. 13.000 medlemmer
 • Mer enn 330 klubber
 • 7 distrikter

ROTARY INTERNATIONAL

Vi tilbyr medlemskap til aktive menn og kvinner

 • som er vel ansett i sitt lokalmiljø
 • som er ledere og, eller ressurspersoner
 • som har lyst til å delta i ett globalt fellesskap
 • som kan gå inn for Rotarys formål – Å gagne andre

Hvis du, etter å ha tittet på websidene våre, ønsker å besøke klubben og kanskje vurdere å bli medlem, er det bare å ta kontakt med oss på 2310.oslovest@rotary.no og etter nærmere avtale komme på ett eller flere onsdags-møter.

##################################################### #####################################################