Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011

Innledning

Alle Oslo Vest Rotary Klubbs aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover, Rotarys motto Service Above Self slik det fremstår gjennom Rotarys formål, 4-spørsmålsprøven og Yrkeskodeks for Rotarianere, Distrikt 2310's Håndbok og klubbens Vedtekter og Retningslinjer. Det forutsettes at klubbens medlemmer setter seg inn i og holder seg oppdatert om endringer i ovenstående.

Artikkel I         Styret.

Ledelsen av Oslo Vest Rotary Klubb skal være styret, bestående av medlemmer av klubben, valgt i overensstemmelse med Artikkel II, seksjon 1 i disse vedtekter og skal minst bestå av:

 • en president
 • en innkommende president
 • en sekretær
 • en kasserer

Dessuten skal Immediate Past President være medlem av styret.

Styret kan i tillegg også inkludere

 • en visesekretær
 • ett eller flere styremedlemmer

Styrets medlemmer velges for ett år ad gangen. Presidenten tiltrer automatisk styret som Immediate Past President etter sin presidentperiode.

Artikkel II       Valg av styre og tillitsvalgte.

Med mindre noe annet er avtalt av Presidenten i samråd med styret fra år til år, skal klubben ha en valgkomité bestående av Presidenten, den innkommende President og Immediate Past President. Valgkomitéen ledes normalt av Innkommende President.

1. Valgkomitéen møtes i første halvdel av september for å planlegge valg av styre for det påfølgende Rotaryår. Valgkomitéen skal etterstrebe kontinuitet og rotasjon i styret.

Innen midten av oktober fremlegger valgkomitéen sitt forslag til kandidater til det nye styret samt revisor for klubbens medlemmer. Revisoren skal ikke være medlem av styret. Klubbens medlemmer kan foreslå andre kandidater til vervene. De nye kandidater vil bli nominert av valgkomitéen dersom de erklærer seg valgbare.

Valg skal holdes på det andre ordinære onsdagsmøtet i november (valgmøte). Valgkomitéen skal informere medlemmene om alle kandidatene til de enkelte verv innen 10 dager før valget finner sted og har ansvaret for å gjennomføre valget. De kandidatene som får flertallet av stemmene til de enkelte verv skal erklæres valgt til disse verv. Valget skal gjennomføres hemmelig dersom minst ett av klubbens medlemmer ønsker det.

2. Ubesatte roller i styret eller til ethvert annet tillitsverv skal fylles slik som de gjenværende styremedlemmer bestemmer.

Artikkel III      Tillitsvalgtes plikter og ansvar

1. Presidenten

Presidenten plikter å lede medlemsmøtene og styremøtene og passe på at den faste tidsramme overholdes.

Forøvrig skal presidenten planlegge og koordinere klubbens aktiviteter samt sørge for at all klubbaktivitet er orientert mot Rotarys idealer og formål. For nærmere beskrivelse av presidentens plikter og ansvar henvises til papir- eller nettbasert informasjon fra Rotary International, D2310's Håndbok samt til OVRK's Retningslinjer.

2. Innkommende president

Det er innkommende presidents plikt å støtte presidenten i hans/hennes oppgaver og å forberede seg til å bli president. For nærmere beskrivelse av innkommende presidents plikter og ansvar henvises til de samme kilder som nevnt under pkt 1.

3. Immediate Past President

Immediate Past President sørger for en hensiktsmessig overgang fra gammelt til nytt styre og for at aktiviteter fra tidligere Rotaryår får den rette kontinuitet. Forøvrig fungerer Immediate Past President som rådgiver til styret i den utstrekning det er formålstjenlig. For nærmere beskrivelse av pliktene til Immediate Past president henvises til de samme kilder som nevnt under pkt 1.

4. Sekretæren

Sekretæren fører medlemsfortegnelse, sørger for at fremmøteprotokoll blir ført og sender innkalling til ekstraordinære møter og styremøter. Videre skal sekretæren skrive de faste rapporter til Rotary International. Sekretæren skal også påse at de interne og eksterne kommunikasjonsrutiner er hensiktsmessige, og eventuelt foreta nødvendige endringer i samråd med presidenten og / eller styret. Videre er det sekretærens plikt å sette visesekretæren inn i styret- og sekretærarbeidets allsidige virksomhet. Forøvrig henvises til de samme kilder som nevnt under pkt 1.

5. Vise-sekretær.

Visesekretæren skal sette seg inn i sekretærens oppgaver og være vedkommendes medhjelper og stedfortreder når situasjonen krever det. For øvrig henvises til OVRK's Retningslinjer.

6. Kassereren.

Kassereren skal ivareta alle klubbens midler, føre klubbens regnskap på forsvarlig måte og presentere dette på årsmøte og på styremøter på styrets forlangende. Vedkommende skal også sørge for at budsjetter utarbeides slik at styret kan forutsi klubbens økonomi på sikt, og derved foreta de nødvendige disposisjoner. Ved regnskapsårets utløp (30. juni), utarbeider kassereren endelig regnskap som skal gjennomgås av revisor og godkjennes av medlemmene på et ordinært møte i september (Årsmøtet).

Kassereren overleverer til sin etterfølger alle midler, bøker og regnskaper og annen klubbeiendom som er i vedkommendes besittelse. Forøvrig henvises til de samme kilder som nevnt under pkt 1.

Artikkel IV      Møter.

1. Valg av nytt styre i Oslo Vest Rotary Klubb holdes på regulært møte i henhold til Artikkel II.

2. De regulære ukentlige møter holdes hver onsdag fra kl. 17.30 til 18.30 med mindre noe annet er avtalt. Varsel om forandringer eller avlysing av regulære klubbmøter skal gis til alle klubbens medlemmer av sekretæren med mindre noe annet er avtalt. Alle medlemmer utenom æresmedlemmer som er fritatt fra møteplikt, skal regnes som tilstedeværende eller fraværende ved det ordinære klubbmøtet. Nærvær må bekreftes gjennom medlemmets tilstedeværelse i minst 50 % av møtetiden, enten i denne eller i en annen Rotary Klubb.

3. Årsmøtet behandler regnskapene for det foregående år og budsjettet for inneværende år, fastsettelse av innmeldingsavgift og kontingent. Årsmøtet holdes normalt på et ordinært onsdagsmøte i løpet av september

4. Ordinære styremøter holdes etter behov, og minimum annenhver måned. Styremøtene planlegges tidsmessig av presidenten for hele Rotaryåret.  Ekstraordinære styremøter og utvidede styremøter med komitélederne innkalles når det er påkrevet, eller etter anmodning av to styre­medlemmer etter at det er gitt minimum 7 dagers varsel.

5.  I mai avholdes et møte mellom det sittende styre og dets komitéledere og det nye styre med dets komitéledere for å sørge for kontinuitet i klubbens aktiviteter.

Artikkel V       Kontingent.

1. Årskontingenten betales normalt i to rater av alle medlemmer hvert år. Den inkluderer avgift til Rotary International, Rotary Norden og Distrikt 2310.

2. Nytt medlem betaler den av styret fastsatte kontingent etter at vedkommende er tatt opp som medlem. Styret kan avkorte kontingenten dersom medlemmet tas opp i løpet av Rotaryåret.

3. Klubben beregner seg ingen innmeldingsavgift.

Artikkel VI      Avstemning.

1. Det stemmes normalt muntlig over klubbens anliggender. Skriftlig avstemning benyttes når det blir krevet av ett eller flere klubbmedlemmer. Klubbens møter er beslutningsdyktige når en tredjedel av medlemmene er til stede, så vel ved Årsmøtet, valgmøter, som ved ordinære møter.

2. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Det stemmes normalt muntlig også i styret. Skriftlig avstemning nyttes når ett eller flere styremedlemmer krever det.

3. Alle vedtak som gjøres av styret, kan ankes inn for klubben. En forandring av et styrevedtak krever to tredjedels flertall av et beslutningsdyktig klubbmøte, og forutsetter at varsel om anken er gitt av sekretæren til alle klubbens medlemmer minst 5 dager før møtet.

4. Alle vedtak som gjøres ved avstemning betraktes som gyldige vedtak når simpelt flertall er oppnådd med unntak av endring i vedtektene. Disse krever 2/3 flertall.

Artikkel VII    Komitéer og valg av medlemmer i komitéene

Klubbkomitéenes oppgave er å oppnå klubbens langsiktige mål innen de fire tjenesteområder. Det er Presidentens ansvar å sørge for en hensiktsmessig komitéstruktur og sammensetning som skal virke i vedkommendes presidentperiode. Det bør tilstrebes en viss grad av kontinuitet i komitéenes sammensetning og arbeid og innkommende, sittende og Immediate Past President bør samarbeide for å oppnå dette. Alle komitéer skal ha et mandat og en rullerende treårsplan som de skal arbeide etter.

Artikkel VIII  Tillatelse til fravær

Ved skriftlig søknad til styret, med gode og gyldige grunner, kan tillatelse til fravær bli gitt, slik at et medlem fritas fra å være tilstede ved møter i klubben for et nærmere bestemt tidsrom.

Artikkel  IX     Valg av nye medlemmer

Alle medlemmer oppfordres til å finne frem til nye medlemskandidater, men hovedansvaret for rekruttering og opptak av nye medlemmer, og prosessen for dette, tilligger Medlemskomitéen. Medlemskomitéen skal utvikle og iverksette en omfattende plan med henblikk på å rekruttere og beholde medlemmer og vedlikeholde og utvikle de prosedyrer som finnes i klubbens retningslinjer for dette.

Artikkel  X       Fremsettelse av forslag

Ingen resolusjon og intet forslag som fremsettes i forbindelse med en sak, skal behandles i klubben før den har vært vurdert av styret. Resolusjoner eller forslag skal, hvis de fremsettes på et klubbmøte, oversendes uten diskusjon til styret for videre behandling.

Artikkel  XI     Forretningsorden for møtene.

 • Møtene åpnes
 • Introduksjon av gjester, besøkende Rotarianere og eventuell foredragsholder
 • Merkedager
 • Lystennerinnlegg
 • Eventuell Tigris
 • Eventuelle klubbsaker
 • Foredrag eller annen form for program
 • Avslutning

Artikkel  XII  Endringer.

Disse vedtekter kan bli endret med 2/3 flertall på et hvilket som helst regulært møte hvor et beslutningsdyktig antall medlemmer er tilstede, forutsatt at underretning om slik foreslått endring har vært sendt til hvert medlem minst 10 dager før møtet. Alle endringer eller tillegg til disse vedtekter må være i samsvar med lover og vedtekter for Rotary International.

##################################################### #####################################################